۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

کنترل تضاد منافع بین سبدگردان و مشتریان

کنترل تضاد منافع بین سبدگردان و مشتریان:

مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، درصورتی كه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، اولویت با منافع مشتری می باشد. برای کنترل تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان با مشتریان به وجود آید، اجرای ماده۲۷ دستورالعمل فوق در دستور کار قرار خواهد گرفت.در راستای افشای بندهای 1، 2 و 3 ماده مذکور در گزارش های دوره ای ارائه شده به امین و حسابرس و نیز مشتریان مشخصات ورقه، شرح منافع و تاریخ ذی نفع شدن آن ها اعلام می گردد

×

کارشناسان پشتیبانی

×