۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

معرفی شرکت

معرفی شرکت:

شرکت سبد گردان باران  در تاریخ 1400/09/13 تحت شماره 587710 و  شناسه ملی 14010562871 در ادره ثبت شرکت های استان تهران بصورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است و شرکت  طی شماره  مجوز 122/103401 مورخ 1401/02/11 مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است.

 

×

کارشناسان پشتیبانی

×