۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مراحل سرمایه گذاری

مراحل سرمایه گذاری:

1.    مراجعه به شرکت سبد گردان باران

2.    ارائه مدارک هویتی از جمله (اصل شناسنامه و اصل کارت ملی)

3.    تکمیل فرم ارزیابی ریسک مشتریان

4.    انعقاد قرارداد (نمونه قرارداد)

5.    افتتاح حساب بانکی

6.    واریز سرمایه / تسلیم اوراق بهادار موضوع قرارداد

7.    دریافت شناسه کاربری و رمز در پایگاه سبدگردان

×

کارشناسان پشتیبانی

×