۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم ها

فرم قرارداد (حقیقی) سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

فرم قرارداد (حقوقی) سبدگردان اختصاصی اوراق بهادار

فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتري (حقوقی) درتحمل ريسك

فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتري(حقیقی) در تحمل ريسك

×

کارشناسان پشتیبانی

×