۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

سهامداران

سرمایه پرداخت شده شرکت، 100 میلیارد ریال و ترکیب سهامداران به قرار زیر است:

×

کارشناسان پشتیبانی

×